Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Бібліотека Перця 2018 №01

Запрягайте хлопці коней

Розмір тексту: 
Бібліотека Перця 2018 №1, Сторінка № 1
Бібліотека Перця 2018 №01
Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №1
КИЇВ – 2018
Подобається "Перець"?
Бібліотека Перця 2018 №1, Сторінка № 2
Бібліотека Перця 2018 №01
Зміст
Новорічне звернення громадськості хутора
«Мозамбік» до всієї громадськості України і Світу ........ 5
Запрягайте, хлопці, коней! .................................................... 8
«Громадою обух сталить»… ............................................... 10
Московське «блохородіє» і хахляцькі оракули ............. 15
«Сволокайтесь» і не вертайтесь! ........................................ 18
«Розбудова держави», шарлатани й путани ................. 21
Архітектори химерних «мостів»,
чи «прораби» чужинецьких «спецбудів»? ...................... 32
І Богу свічка, і чорту кочерга… .......................................... 43
Останні «вздохи хворої Явдохи»?
А чи недоламали хребти, то спішать ламати душі? ..... 48
А н о м а л і ї ............................................................................ 63
Живи, Україно! ....................................................................... 64
Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №1
Євген Михайлович Дудар
ЗАПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦІ, КОНЕЙ
Головний редактор Т. Кінько
Редактор Ю. Іщенко
Художник В. Чмирьов
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу інформації КВ №23039-12879ПР від 28.12.2017
Засновник: ПП «Загальнополітичне видання «СІЛЬСЬКІ ВІСТІ»,
газета захисту інтересів селян України»
Видавець: ПП «Видавництво «СЛОВО»
Підписано до друку 12.01.2018. Формат 70х100/32. Папір офсетний.
Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 2,8. Обл. вид. арк. 2,28.
Наклад 1800 прим. Зам. 0120118/Д-1.
Друк ТОВ «Основа-принт»
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №2072 від 25.01.2005 року
© Бібліотека журналу «ПЕРЕЦЬ. Весела республіка» №1, 2018 р.
Рейтинг книжки
Сатирики: Дудар Євген
Художники: Чмирьов Валерій

 Copyright © 1922-2024 "Перець"