Журнал Перець
ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА

Журнал Перець 1993 №06 Сторінка 3

(Іронізми, Байки)
Журнал Перець 1993 №06 Сторінка 3 - Іронізми, Байки. ЧІМвРАЗОУ ЛіОІ О рн ЛМ 0ТП-ІІГЛ9 О ' п морфи гНиндХУ енсчз хм охф Р09 мркг фм от 'озан онумфд ж Лмр яінеохдад єн инХдмсй с срфоут аозржоУ і оі о**охзХи мох од «УеФ ом м ожХ Хигом гьсіодие Р2 дрУсам 1 едрУгом ОМЯМР Юиих ніріХооЕ а мзвидоди міс оі єоц « ИХРІ РІ ХРС ІМОЖрУнХф ЖМ1РЄ ОЖв у 'фржиУ міидрлз едоді ЛмхрьоіГ) . мхенмьоисод Ушз Х0ОІ Х9 хрі он * иірУ Льох ХУрдоо ( « .вХнмс р і Сіамом «ХнамжУ по* юоииохз і озф чмі озо Хром ісдмждо Ж0УХ9 и рд ХхИ рн »уиррхх м сір мУ *умхс оизхз жзитЮм рх ЛюїЛ ім игрурс яд 'Ххдаарн ууоііі рс хрУ жзмФяо ’гдояУ м ри.мі а у*мврі « смої «і зіи у інв4жрм иниз «ииУорнв жрнлод іс ,дрн чімжои них* 'синодом с р 'імУ іьжиидирм я іурУрихрс хня *рУнХф ;хрх ях о*4 Уоаодм ** ХяоУХд хрдмрд омФоііоарГ 'О ржХУ 'цроХУХд хониУХд мох ожоз ху ' хрдХдУХ** мі різ м 'ДУед дрхиимз я м мімжХі ои мхмж іХжрх ХМ ’Л* І Оі імж єром веж мммжом жуй о мдоуп 'міні Хдом ози сХ рн хфнмУХд Оі тмидм Лрор'О я жрфідс жмомс иж еикед 1УУ 1 УН ІГЗЗО ихриидрс внноГпиоУіи зоїржив еазаиї іи енї о о)п г шХ*ои умДвмж уц Л ж **К іЬмім яхзрУУ д от *рч ікЛ о од ЛмХс х »9 яхммоо рг рулдои 'ХмуЬ ос м Рі Хьои мь *шЬм мц г'імраХд ох 'ихо срв и рж н хм у (МрорУ рФрс оУ рневмсО зруган Оі іхсні ХФиз тмкХиоо м іУо 'ихрі оег модмгіз изіаУ Хххрьосг) осгХд охрх 43ИІ ОЯ 02 ’ОУнид он мххохХ і Физ мхигіХУмр ?2 и зоадо танок вМяури зХФм ояоу; іинжрі он ’олхдіму» :мі рнос од инхЛ о* гає ин чзимхк знржо '»о* оячьодХиоз '0901 Хтос 2 мвроио отрФм яаіррн тзрвлг) рхм м от 'рхироирарх зон в м ряХз ркімозм( іоноФод 'хувм 2» 'ОаЗйимФм язмхУїмі: о Ьмзм хХл жу оооХіг X рурс хом Фмз мох рнод іжр зоі уя мні іп же ХиОнз врозоу жрфм рн ми Ххзод РН 309 М Х* Я (іне део ммнзвьАз ВЇ1ИЗИМ І УН0408 ОХНЗМ433 ниінкізом В Б В В ЕЕЕЕЕЕЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 'м мяУ«м« ’НИНИАЛІ Ж оУдої яхиьАяе 'олдіаои 'а її у міжоУрир иі оУп он8оуо оняоиои рГі 991Х и р кілидмУїр іоохАри кзяїсмАжУосі -рн оУ 'иіиье УосІои рнжом иї жвеє е9!Х взяі кі ижои и 'ожоу* 'рооди рнох Ажодиок -дрх 4саіЬнрих и» ’рГпияоУесіаз оиочмтиі омврм имодохо рл ііїіхризні іоаохірУои імимвідом ’иУірдоіиїжУрждоУ рхцн«різуо іи и р 'Уесіаио имЛрм озаиом ялихЛдм оіх ’хиі иняцід аи *«іі -ноУноюадои-оін ин і яіміжоУрмр хияон жр АсрсГУія ииьиииди пжрурмр іонданажи оУ 'юяокігвииж 'жр Азоби Ахчзвімдрх но о раи иминиоіооУ рЛ хвтаУрир хитні оїп 'ихржАУоо рнжоу ітіниоізоУ и » 'ожоу7 *иі і ихАд нониоои иін оГп 'зрьрмго ом оїі оі р *8імидиір кіжоУРху и ніАд ажож 'вхожому иігі,с вмаї р.іод А мж ?9!Х хитні ос ітдм иж жи ріиисімхр ижаУрму 'жосіїжиди * ржон хин Уедоз Ажон…


 Copyright © 1922-2024 "Перець"